1.530.000

Trọng tải: 15.4 tấn

Dung tích: 7,790

615.000.000

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.99

430.000.000

Trọng tải: 2.4 Tấn

Dung tích: 6,193

425.000.000

Trọng tải: 2.4 tấn

Dung tích: 2771cm

415.000.000

Trọng tải: 1,4 tấn Turbo Diesel

Dung tích: Diezel 4JB1

415.000.000

Trọng tải: 2.4 Tấn

Dung tích: 2.99

470.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: Turbo Diesel 2.799L

702.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,193 Turbo Diesel

713.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,193 Turbo Diesel

881.000.000

Trọng tải: 6,2 tấn Turbo Diesel

Dung tích: 6,193